Stadgar för föreningen Skuggborgen

Antagna på årsmötet 2015-03-31

Ändrade på årsmötet 2016-04-10.

Ändrade på årsmötet 2017-01-29

§1 Namn på förening

Föreningens namn är Skuggborgen.

§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§3 Föreningens form och oberoende

Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

§4 Föreningens syfte

Skuggborgen syftar till att främja alternativkultur, gemenskap och respekt såväl bland föreningens medlemmar som i den miljö föreningen verkar i stort. 

§5 Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar tiden mellan den 1 januari till 31 december.

§6 Medlemskap

Till medlem kan antas varje person som 

  1. vill verka för föreningens ändamål 
  2. samt betalar in eventuell medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, gör en skriftlig anmälan till föreningen.

§7 Utträde av medlem

Medlem som önskar att inte längre vara medlem i föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

§8 Uteslutning av medlem

En medlem som inte längre uppfyller kraven för medlemskap enligt §6.2 anses omedelbart utesluten ur föreningen. En medlem som inte uppfyller 6.1 kan uteslutas av årsmötet.

§9 Styrelse

Styrelsen består av en ordförande, en skattmästare och max fem ledamöter. Endast medlem kan utses till ledamot eller ordförande. Styrelsen väljs av årsmötet från tiden från ordinarie årsmöte till slutet av det följande ordinarie årsmötet. 

Möte i styrelsen skall hållas då ordförande eller minst hälften av samtliga medlemmar i styrelsen begär att så skall ske. 

§10 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av den ledamot/de ledamöter styrelsen beslutar om.

§11 Ordinarie årsmöte

Årsmötet ska hållas årligen tre månader efter räkenskapsårets slut, alltså senast den 31 mars. Kallelse till årsmötet ska utfärdas av styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte för att vara behörigt.

På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

1.  Mötets öppnande

2.  Godkännande av dagordning

3.  Val av mötesordförande

4.  Val av protokollförare

5.  Val av minst en justerare som vid behov även är rösträknare

6.  Fråga om kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning

7.  Fastställande av röstlängd

8.  Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna året

9.  Presentation av ekonomisk berättelse för det gångna året

10.  Fråga om ansvarsfrihet för förra årets styrelse

11.  Motioner

12.  Årets verksamhetsplan

13.  Årets budget och fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår

14.  Val av ordförande och ledamöter i styrelsen..

15.  Övriga ärenden

16.  Mötets avslutande

§12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen anser att det krävs eller då minst hälften av föreningens medlemmar kräver det. Den som krävt extrainsatt årsmöte har möjlighet att sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Rösträtt

På styrelsens möten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt, ej gäster eller andra närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

På årsmötet gäller vid lika röstetal att diskussionen skall öppnas upp igen. Om lika  röstetal återigen inträffar skall lotten avgöra. Rösträtt på årsmötet har samtliga närvarande medlemmar enligt §6.

§14 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan endast göras på årsmöte eller extra årsmöte.

§15 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Vid årsmötet måste minst fyra femtedelar av de röstberättigade deltagarna rösta för en upplösning. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen skall föreningens skulder betalas innan kvarvarande tillgångar fördelas i enlighet med årsmötets beslut.